Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identificatie Verkoper en hoedanigheid consument


De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is:


Melissa Ceulemans , Picon van 't Kot
Emiel Coppieterstraat 28
8620 Nieuwpoort
0493 25 4565
info@piconvantkot.be
BTW BE 0652.991.726

IBAN: BE07 0018 8761 6966
BIC: GEBABEBB


De Consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
De wet stelt in art. 6 §6 dat het verboden is om:
Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.
Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
(W. 10.XII.2009, art. 14)
Door het accepteren van onze verkoopvoorwaarden verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn.  Melissa Ceulemans en Picon van 't Kot zijn niet verantwoordelijk indien de consument niet aan deze voorwaarde voldoet.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Consument zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.

Verkoper verkoopt enkel online aan consumenten die gedomicilieerd zijn in België.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop.  Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw.  Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden steeds apart vermeld aan de consument.


Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden gewijzigd.
De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving.  Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.
De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.


Artikel 5 – Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.
Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Consument.  Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode.  Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand.  De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering.  De Consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
– bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
– bij vaststelling van een foutief aanbod;
– bij een leveringsadres buiten België;
– bij overmacht.


Artikel 6 – Levering

De bestelde producten kunnen enkel worden geleverd in België.
De goederen kunnen worden afgehaald in:
• Picon van 't Kot, Emiel Coppietersstraat 28, 8620 Nieuwpoort of Kleitendijkstraat 8, 8434 Lombardsijde.
De bestelde goederen kunnen geleverd worden op een adres in België.
Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Consument.


6 .1 – Algemeen + Tarieven

Bpost levert de online bestellingen.
De Verkoper doet al het mogelijk om na ontvangst van de bestelling de producten op een correcte manier af te leveren op het door de Consument opgegeven adres. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een bereikbaar adres in de België.
De verzendingskost wordt berekend op basis van het totale gewicht van de zending.
Na ontvangst is de Consument verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product.


6.2 – Leveringstermijnen

Elke bestelling (op werkdagen) die online betaald werd, wordt de dag zelf of de volgende werkdag behandeld en verstuurd, uitgezonderd periodes van collectief verlof.
De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld.  De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Consument.
Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Consument binnen een redelijke termijn contact opnemen met ons per mail: info@piconvantkot.be (waarvan de gegevens in artikel 7 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.
Indien de Consument overeenkomstig artikel 6 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Consument de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
De bedragen die de Consument reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.
Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Consument na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Consument aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid.  Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.
Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.
Het transport van de bestelde goederen gebeurt geheel op risico van de Consument.  Het risico van de goederen gaat over op het ogenblik van betaling ervan door de Consument.  Beschadiging of verlies tijdens het transport is ten laste van de Consument.
De Verkoper besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat de flessen en/of andere producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken.  De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 7 – Klachten

Melissa Ceulemans en Picon van 't Kot streven een maximale kwaliteit na.   Indien u een opmerking of klacht heeft met betrekking tot uw bestelling, gelieve binnen de 10 kalenderdagen na levering contact op te nemen met ons per mail: info@piconvantkot.be of op volgend adres:
Melissa Ceulemans

Emiel Coppietersstraat 28

8620 Nieuwpoort

Als de klacht gegrond blijkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het omruilen van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
We doen er alles aan om de klacht binnen de 7 dagen te behandelen.


Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze consumenten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.


Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link.


Artikel 8 – Garantie

Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.
De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.
Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade.  De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.


Artikel 9 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.  De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product ontvangen heeft.
Als de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Melissa Ceulemans en Picon van 't Kot.  De consument stuurt zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de ontvangst van de bestelling, de goederen terug.
Melissa Ceulemans en Picon van 't Kot kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking geopend werd of wanneer de producten door de consument werden beschadigd.
De bedenktijd verloopt na 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop u uw producten ontvangen heeft.  Als de bedenktijd niet op een werkdag verstrijkt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
De consument moet de kosten voor het terugsturen zelf betalen.


Artikel 10 – Privacy

De door de Consument verstrekte persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt om de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper, m.i.v. facturatie en levering van door de Consument gekochte producten, te kunnen uitvoeren.
De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Consument te informeren over de Verkoper en zijn producten en diensten.  Indien de Consument dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk aan de Verkoper meedelen.  Op schriftelijk verzoek zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.  Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.  Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Vooruitgebreide informatie betreffende onze privacy verklaring die GDPR-compliant werd opgemaakt, verwijzen wij u door naar onze privacy policy die u eveneens op deze website kan terugvinden.


Artikel 11 – Contactinformatie

U kunt zich richten tot Melissa Ceulemans, Emiel Coppietersstraat 28, 8620 Nieuwpoort of via e-mail op info@piconvantkot.be.


Artikel 12 – Wijziging voorwaarden

Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.  Elke aankoop na de wijziging van deze voorwaarden zoals gepubliceerd op de website, houdt een aanvaarding in door de Consument van de nieuwe voorwaarden.  U doet er dus goed aan om deze Voorwaarden regelmatig te consulteren.
De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd worden door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt voorafgaandelijk aan de aankoop door de Consument.


Artikel 13 – Bewijs

De Consument aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De Consument maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van de Consument als gevolg van de verspreiding van een virus via de webshop.
De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de Verkoper verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 15 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Consument en de Verkoper.  Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd is, bevoegd.